Polityka Prywatności Soma Sp. z o. o.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, zleceń online zwanych dalej Serwisem w domenie *.soma.tychy.pl oraz *.e-soma.pl Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest:
Soma Sp. z o.o. ul. Podleska 2, 43-100 Tychy
NIP: 6462527727
REGON: 277621210
(zwana dalej Spółką).
Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.
4. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.
5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są w celu realizacji transakcji handlowych lub wykonania powierzonej usługi.
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym w zakresie uzasadnionym realizacją transakcji handlowej lub wykonaniem usługi i może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie następujących danych osobowych:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
b. adres;
c. kod pocztowy;
d. miasto;
e. nip;
f. adres email;
g. osoba kontaktowa;
h. telefon kontaktowy;
i. nazwa użytkownika i hasło.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy ze Spółką, realizacji zakupu, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji tych czynności.
8. Spółka może zbierać dane osobowe podane w formularzu przez Użytkownika Serwisu i przetwarzać w celu:
a. dokonania procesu rejestracji w Serwisie;
b. realizacji zamówień;
c. kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie;
d. tworzenia konta do logowania w Serwisie;
e. wysyłania informacji o charakterze marketingowym;
f. rozpatrywania reklamacji;
g. odpowiedzi na zapytania i informacje nadesłane przez Użytkowników Serwisu;
h. do celów podatkowych i rachunkowych.
9. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów bądź towaru związanego z transakcją handlową lub wykonaną usługą dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia dokumentów lub realizacji usługi transportowej towaru.
10. Dane osobowe pozostawione w Serwisie Spółka nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.
12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do zatrzymania danych.
14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.